آخرین اخبار از آمبودزمان آسیایی

سازمانهای بازرسی ایران و چین در خصوص ارائه برنامه اقدام عملی برای سال آتی؛ ازجمله تبادل بازرسان و کارشناسان نظارت و بازرسی دو کشور تفاهم نامه همکاری امضا کردند.