آخرین جلسه شورای معاونین مجمع جهانی تقریب در سال 1394

توضیح ندارد