آخرین خبرها از نمایشگاه بهاره و میزان تخفیف اجناس

موضوع برپا نشدن نمایشگاه های فصلی از جمله نمایشگاه بهاره از ابتدای امسال توسط اتاق اصناف ایران مطرح شد که با نظر استاندار تهران و …