آرامگاه اسرارآمیز زاینده رود + عکس

باتلاق گاوخونی در کتاب های جغرافیا، به عنوان آخرین مقصد رودخانه زاینده رود معرفی می شود، جایی که زنده رود به عنوان آخرین منزل به آن می ریزد و آخرین قطره های جانش را تقدیم می کند.