آرایش آراء درون حزبی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۲۰۱۶

تاکنون مردم آمریکا در چندین ایالت نامزد درون حزبی مورد نظرشان را انتخاب کرده اند تا نمایندگان حزبی ایالت شان در کنگره های هر دو حزب آنها را به عنوان کاندیدای جمهوری خواه و دموکرات انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۶ معرفی کنند.