آزاده اسماعیل خانی و مادرش گوهر خیراندیش /عکس

توضیح ندارد