آغاز تعدیل نیرو در شرکت های انرژی آمریکا

کاهش جهانی قیمت نفت و فزونی بازار عرضه موجب شده است تا بسیاری از شرکت های انرژی در آمریکا متوسل به تعدیل نیرو و کاهش هزینه های خود شوند.