آقای رئیس جمهور به میان مرد م بروید !

به گزارش نامه نیوز، قرار است امروز (د وشنبه) آقای روحانی به استان یزد سفر کند . آهنگ سفرهای استانی رئیس جمهور بسیار کند پیش می رود و اگر قرار است حامی واقعی د ولت باشیم، ناگزیریم از سر د لسوزی و همد لی به طور مشخص و صریح، نکاتی را با د ولت یازد هم د ر میان بگذاریم و از آقای روحانی بخواهیم: “با مرد م روستاها رود ررو و بی واسطه د ید ار کنید . بد ون آنکه نیاز باشد کاروانی از اتومبیل ها شما را همراهی کنند .ساد ه و صمیمی به میان شان بروید . حضور وزرا، معاونان و مشاوران جای خود ، اما این بار آستین بالا …