آقای رئیس جمهور ! نهاد و ارگانی نمانده که به آن حمله نکرده باشید

آقای دکتر روحانی در این دوسال واندی حضرتعالی از هیچ اقدامی جهت شعله ور تر کردن اختلافات داخلی کشور فروگزار نکردیدو نهاد و ارگانی نماند که در سخنرانی های رسمی و غیر رسمی به آن حمله نکنید.