آقای مایلی کهن، درآمدتان از رای دادن به احمدی نژاد چقدر بود؟

هیات رییسه فدراسیون فوتبال در زمان دادگان از محمد مایلی کهن پرسید درآمد حاصله شما از رای تان به محمود احمدی نژاد چقدر بوده است.