آمار و ارقام پول های بلوکه شده را نباید مدام تکرار کرد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه آمار و ارقام پول های بلوکه شده را قبلا اعلام کرده است، گفت: آمار و ارقام پول های بلوکه شده را نباید مدام تکرار کرد.