آمانو: دفتر راستی آزمایی پادمان های ایران تأسیس شد

مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید یک دفتر جدید راستی آزمایی پادمان های ایران در اداره پادمان های این نهاد تأسیس کرده است. وی همچنین تأکید کرد که هیچ نشانه ای از انحراف در فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران مشاهده نشده است.
به گزارش تحلیل ایران ، یوکیا آمانو در کنفرانسی خبری اعلام کرد که این دفتر جدید 1 مارس (11 اسفند) تأسیس شده است.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین در نخستین گزارش خود پس از اجرای قطعنامه 2231 و ارزیابی برنامه های هسته ای ایران تاکید کرد: “هیچ نشانه ای از …