آمریکا، ریاض را فریب داد عربستان فرسوده شده است

به گزارش نامه نیوز، نویسنده و روزنامه نگار مشهور عرب تاکید کرد عربستان سعودی با دور شدن از مساله فلسطین و نزدیک شدن به اسرائیل به دام آمریکا و غرب افتاده است.
“عبدالباری عطوان» در روزنامه “رأی الیوم» نوشت: عربستان سعودی به دام تبلیغات تحریک آمیز آمریکا و غرب ضدایران افتاد، دامی که هدف از آن دور کردن عربستان از مسئله فلسطین و نزدیک شدن به اسرائیل به عنوان منجی و همپیمان برای مقابله با “خطر شیعی فارسی» است، و این خطر همان تبلیغات رسمی و رسانه ای آمریکا است که طی ده سال گذشته مشغول آن بوده اند.
وی افزود …