آمریکا به حمله اتمی تهدید شد/ تشدید بی سابقه تنش ها

“تنش ها اکنون به صورت بی سابقه ای تشدید شده اند … ما باید در هر لحظه آماده استفاده از سلاح های اتمی باشیم».