آیت الله طبسی در کاخ زندگی می کرد؟!

اندیمشک جوان ؛ من نیز سخنان بسیاری در مورد آیت الله طبسی شنیده بودم و برخی از آنها حتی در باورم نیز جای گرفته بود. اما طی دو سال گذشته که به دلیل بیماری شان، چند نوبت به دیدارشان رفتم، مشاهده کردم همچنان در خانه ای زندگی می کنند که از زمان انقلاب هم در آن ساکن بودند. […]