آیت الله نجفی به صورت تلفنی با آیت الله فیاض گفت وگو کرد

خبرگزاری رسا ـ حضرت آیت الله نجفی در گفت وگوی تلفنی با حضرت آیت الله نجفی، با آخرین وضع جسمانی این مرجع تقلید آگاه شد.