آیین روز درختکاری در زندان های استان یزد برگزار شد

توضیح ندارد