ابراز نگرانی بان کی مون از توافق اتحادیه اروپا و ترکیه درباره مهاجران

دبیرکل سازمان ملل متحد از سخت تر شدن سیاست های پذیرش پناهندگان اتحادیه اروپا و افزایش شعار های ضد پناهندگی، ابراز نگرانی کرد.