ابلاغ دستورالعمل نهایی تعیین تکلیف واحدهای فاقد متقاضی مسکن مهر به سراسر کشور

توضیح ندارد