اختصاص اعتبار برای تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر

با تصویب هیأت وزیران، مبلغ پنج هزار میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور احداث و تکمیل خدمات زیربنایی پروژه های مسکن مهر اختصاص یافت.