ادعای جدید پرسپولیسی ها؛ ممکن است نارنجک کار هواداران استقلال باشد!

روز نو :
عباس اسماعیل بیگی درباره پرتاب نارنجک از سوی تماشاگران بازی پرسپولیس و تراکتورسازی اظهار داشت: “ورزشگاه در اختیار باشگاه پرسپولیس نیست پس ما نمی توانیم مسئولیت این کار را قبول کنیم. بحث گشتن هواداران و چک کردن آنها سپس فرستادنشان به زمین به عهده تیم امنیتی است و به ما مربوط نمی شود و دوم این که من کسی را متهم نمی کنم اما روزهای قبل از بازی خیلی ها به ورزشگاه می آیند ماشین های مختلف تردد می کنند، ماشین های باربری وسایل مایحتاج برای روز بازی را فراهم می کنند و… پس آدم فکرش به جای دیگر هم را …