ارائه خدمات الکترونیک رمز موفقیت بانک شهر در جذب منابع

ایرانا :بانک شهر با ارایه خدمات بهتر در حوزه بانکداری الکترونیک توانسته مشتریان بیشتری را جذب بانک کند.