ارائه مقاله ی کانونی همکار البرزی در کنفرانس بین المللی

مقاله ی علمی فریبا فروزانفر با عنوان ((تاثیر فعالیت های مراکز کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بر خلاقیت کودکان ))در مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی ((روان شناسی علوم تربیتی و سبک زندگی))چاپ شد.
فریبا فروزانفر مسئول مرکز شماره یک کرج که دانشجوی دکترای برنامه درسی می باشد ، مقاله ای را با عنوان ((تاثیر فعالیت های کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان بر خلاقیت کودکان )) ارائه داد و این مقاله توانست در بخش مقالات این کنفرانس که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد،چاپ شود.