ارسال بیش از 500 پیام سوئیفتی توسط بانک ملی ایران

ایرانا :غلامرضا پناهی معاون ارزی بانک ملی ایران اعلام کرد: بانک ملی ایران به شبکه سوئیفت متصل است و تاکنون بیش از 500 فقره انواع پیام های سوئیفتی توسط واحدهای این بانک با خارج از کشور تبادل گردیده است.