اسامی 430 پذیرفته شده آزمون استخدامی آموزش و پرورش از سهمیه خانواده شهدا اعلام شد

توضیح ندارد