استاندار فارس: ‌رتبه 16 ‌در تعهد اشتغال مناسب نیست

استاندار فارس گفت: رتبه 16 استان در تعهد اشتغال مناسب نیست ولی با اقداماتی که در دست اقدام است می‌توان به سرعت این رتبه را ارتقا داد.