استقبال داغ برای دیدن؛ واکنش سرد برای خریدن!

نمایشگاه بهاره مشهد با حضور هزاران نفری بازدید کنندگان بسیار پر شور برگزار شده اما با بازخوردهای متفاوتی از سوی مردم مواجه شد.