استقلال اهواز را دست کم بگیریم ضربه می خوریم/ بازی کردن در اهواز دشوار است

توضیح ندارد