اصولگرایان به عنوان فراکسیون اکثریت در مجلس دهم با اصلاح طلبان تعامل کنند

رییس مرکز مطالعات ژرفا و دبیر کارگروه سیاسی اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک گفت: اصولگرایان باید به عنوان فراکسیون اکثریت در مجلس دهم تعاملی با اصلاح طلبان از موضع اکثریت و قدرت داشته باشند یعنی بنا را بر تعامل از موضع اکثریت گذارند.