اضطراب شدید خود را چگونه درمان کنیم؟

وارد شدن به راهی که برای درمان اضطرابتان لازم دارید یکی از مهمترین اقداماتی است که می توانید برای مقابله با اضطراب و حملات وحشت انجام دهید و خوشبختانه درمان برای همه میسر است. هیچ نوع اضطرابی نیست که قابل درمان نباشد.