اعتراضات چایکاران به وامی که در قبال دادن سفته ۱میلیون تومانی صد هزار تومان دریافت کرده اند

متولیان سازمان در اقدامی ابهام برانگیز درپی دریافت سفته ۱میلیون تومانی تنها صد هزار تومان از آن را پرداخت کرده اند.