اعتراض برخی مغازه داران نسبت به حضور دست فروشان

چکیده: تعداد زیادی از مغازه داران در بازار پوشاک واقع در خیابان امیراکرم در اعتراض به حضور دست فروشان، عصر امروز دست به اعتصاب زدند و کرکره های مغازه هایشان را پایین کشیدند و طی شعارهایی، خواستار جمع آوری دست فروشان و حمایت از کسبه شدند.