اعتراض به پروژه عظیم صندوق مکانیزه فروش در ایران

“تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب طرح باران» خبری که در یک ماه اخیر صدای انتقاد بسیاری از تولیدکنندگان سخت افزاری و نرم افزاری این صندوق ها را در کشور بلند کرده است. این خبر را اوایل بهمن ماه سال جاری رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرد. علی فاضلی در این خصوص گفته بود: اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تامین پوزها از منابع تولیدکنندگان معتبر داخلی، طی مناقصه ای از میان واجدین شرایط،با شرکت …