اعلام برگزیدگان مرحله نهایی رویداد سینما حماسه

برگزیدگان مرحله دوم بخش‌های داستانی و مستند دومین رویداد سینما حماسه اعلام شد.