افزایش درآمد مالی دولت از بخش مالیات ادامه خواهد داشت

ایران صدا: سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از افزایش منابع درآمدی دولت در بخش مالیات، در جلسه این کمیسیون خبر داد.