افزایش 1000 مگاواتی ظرفیت تولیدبرق

با بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد توسط وزیر نیرو، ظرفیت تولید برق ایران حدود یکهزار مگاوات افزایش و در مجموع به ۷۵ هزار مگاوات رسید.