افزایش 14 درصدی حقوق کارگران در سال 95

توضیح ندارد