افزایش 14 درصدی حقوق کارگران در سال 95

حداقل دستمزد کارگران برای سال 95 با 14درصد افزایش در همه سطوح مزدی نسبت به سال 94 معادل 812 هزار و 166 تومان تعیین شد.