افشای نقش ضد ایرانی شیخ سلمان در تبانی های فوتبالی + عکس

تیم ملی فو تبا ل بحرین در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ حداقل در ۵ مسابقه تبانی انجام داده است. شیخ سلمان، رییس AFC و نایب رییس فیفا که در آن زمان رییس فدراسیون فو تبا ل بحرین بوده از این مساله آگاهی داشته است.