الحاق ماده ه ای جدید به قانون مالیات های مستقیم برای مقابله با جرایم مالیاتی

حقوقدانان در تعریف جرم می گویند جرم عبارت است از فعل یا ترک فعلی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است.