امانت داری وزارت ارشاد را نباید زیر سوال برد

مسئول بین الملل سازمان سینمایی اعلام کرد، این سازمان برای اکران فیلم های خارجی در حال بررسی و مطالعه است اما هنوز در این زمینه به نتیجه قطعی نرسیده است.