امضای اولین تفاهم نامه انرژی ایران- کره جنوبی

توضیح ندارد