امنیت کشورهای همسایه برای گردشگران ایرانی مطلوب نیست/ جاذبه های توریستی ایران

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی هشدار داد کشورهای همسایه که طی سال های گذشته مهم ترین مقاصد گردشگری ایرانیان بودند هم اکنون به لحاظ امنیتی وضعیت مطلوبی ندارند.