امکان اختلالات ژنتیکی در ازدواج های غیرفامیل

توضیح ندارد