امکان کنترل ویلچر توسط افکار

محققان دانشگاه “دوک” برای اولین بار موفق به ساخت ویلچر هوشمند قابل کنترل با افکار و بدون اتصال فیزیکی شدند.