امیدواریم نشست فوق العاده سازمان همکاری اسلامی بتواند توجه مردم جهان را به بحران فلسطین جلب کند

توضیح ندارد