امیر موسوی از دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نداجا بازدید کرد

توضیح ندارد