انجمن مردم نهاد منابع طبیعی در خراسان شمالی وجود ندارد

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی گفت: حتی یک انجمن مردم نهاد منابع طبیعی در استان وجود ندارد.