انواع فیلترهای تصفیه آب صنعتی

فیلترهای تصفیه آب صنعتی که از روش های مختلف مکانیکی یا شیمیایی برای تصفیه آب استفاده می کنند، برای فیلتراسیون آب در کاربردهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.