انگلیس متخصص نبرد با تشیع است/ ما طمعی نسبت به خاک عراق و سوریه نداریم

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفت: دشمنان اسلام همواره با تهیه و پخش برنامه های مختلف ماهواره ای سعی دارند بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند.